Субота, 17.03.2018, 13:11
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ

Навантаження науково-педагогічних працівників ВНЗ: захист порушених прав
Навантаження науково-педагогічних працівників ВНЗ: 
захист порушених прав

Навантаження викладача вищого навчального закладу – це обсяг роботи у годинах за визначеними законом видами діяльності (навчальна, методична, наукова, організаційна), який дорівнює встановленої кількості годин.

Навчальне навантаження – обсяг роботи у годинах за видами навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультація (ст. 50, 53 Закону України «Про вищу освіту»). Залишок від загального обсягу робочого часу розподіляється між іншими видами діяльності.

По факту саме навчальне навантаження обумовлює розмір заробітної плати, яку викладач отримає: частка ставки обчислюється поділом встановленої для однієї ставки норми навантаження на фактичне навантаження працівника.

Обсяг навантаження належить до істотних умов праці і визначається не довільно, а за критеріями і в порядку, передбаченому законодавством про освіту. При вирішенні питання правильності обрахування, зміни, оцінки фактичного виконання навантаження слід виходити з нормативів, що діяли на момент встановлення навантаження конкретному працівнику.

Чинним законодавством про освіту встановлені обсягу навантаження визначаються різноманітними нормативами організації навчального процесу* та вимогами стандартів вищої освіти.

Нормативи організації навчального процесу:

 Граничні норми навчального навантаження на одну ставку – 600 годин.
 Норма тривалості загального робочого часу – не більше 36 годин на тиждень.
 Норматив частки лекційних годин дисциплін навчального плану, викладання яких забезпечують працівники з науковими ступенями та вченими званнями.
 Норматив кількісті лекційних годин та дисциплін на одного викладача.
 Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача дисциплінам, що він викладає.
 Нормативи кількості студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника.

Порядок визначення навчального навантаження

Розподіл індивідуального навантаження викладачів здійснюється кафедрою. Кількість ставок по кафедрі залежить від обсягу навчальної роботи за кількістю годин з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, відповідно до робочих навчальних планів. З втратою чинності «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 р., загальна тривалість робочого часу викладача за повним обсягом обов’язків (не більше 1548 годин на рік) не встановлена. При плануванні навантаження кафедри мають виходити з того, що обсяг годин за іншими видами робіт є різницею між загальною тривалістю робочого часу на рік, обчисленою виходячи з норми 36 годин на тиждень і кількості робочих тижнів, та кількістю годин річного навчального навантаження, розподілених кафедрою на викладача. Всі види робіт, які має виконати в навчальному році науково-педагогічний працівник із зазначенням їх «ваги» в облікових годинах фіксуються в індивідуальному плані викладача. Рішення про розподіл навчальних доручень та затвердження індивідуальних планів оформлюється протоколом кафедри.

Навантаження, обчислене наприкінці навчального року за наявним контингентом студентів та очікуваною кількістю вступників, що будуть прийняті відповідно до ліцензійного обсягу, підлягає уточненню за підсумками прийому, поновлення-відрахування студентів. До надання відпустки науково-педагогічних працівників попереджають про можливі зміни. До початку навчального року остаточно обчислюється загальна кількість годин по кафедрі та індивідуальне навантаження кожного викладача. Коригування навчальної роботи та індивідуальних планів фіксується протоколом засідання кафедри. Виходячи з подання кафедр щодо розподілу навчальних доручень, наказом керівника затверджується штатний розклад ВНЗ, визначаються частки ставок науково-педагогічних працівників. 

Типові порушення прав науково-педагогічних працівників

Порушення норм обліку за видами роботи

Приклади: 

 у навчальному навантаженні не враховуються години консультацій;
 консультації обчислюються по мінімальному нормативу для денної форми навчання по всім формам навчання;
 у навантаженні викладачів не враховується участь в роботі комісії із захисту курсових робіт;
 усні екзамени обраховуються на групу, а не на одного студента, при проведенні письмових екзаменів не враховується час на перевірку робіт.

Такі дії порушують право на належні умови праці (п.6 ч.1 ст.57 Закону «Про вищу освіту») та на оплату праці. Викладач змушений виконувати на ставку більше видів робіт, тобто виконувати неоплачувану роботу. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання вищими навчальними закладами незалежно від форми власності (ч. 5 ст. 13 Закону «Про вищу освіту»). П. 2 Наказу МОН України N450 від 07.08.2002 передбачено, що норми обліку і переліки видів робіт є обов’язковими і поширюються на вищі навчальні заклади незалежно від їх форми власності і підпорядкування. Закон «Про вищу освіту» право на їх зміну закріпив лише за тими ВНЗ, які мають статус національних. В інших випадках зміна норм чи виключення з робочих планів не допускається.

Встановлення неповного навантаження штатним працівникам на розсуд керівництва

Приклад: при розподілі навчальних доручень штатному викладачу, який працює на повну ставку, без погодження з ним визначається навантаження, що відповідає не повній, а лише частині ставки (0,75 чи 0,5).

Працівникові, що прийнятий на ставку, не мають права без його згоди встановити неповне навантаження. Згідно ст. 32 КЗпП України, зміна істотних умов праці допускається за згодою працівника або у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за умови повідомлення не пізніше ніж за два місяці. Про відсутність таких підстав, як правило, свідчить наявність «вакантних» годин по кафедрі, залучення до роботи сумісників при неповній занятості штатних працівників. П. 4.2.7 Галузевої угоди між МОНУ та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 рр. передбачає, що вивільнені години розподіляються у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навантаження; сумісники залучаються лише за умови забезпечення штатних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

Якщо педагогічного навантаження недостатньо, викладацький склад не згоден на неповне навантаження, керівництво ВНЗ має вирішувати питання про скорочення кількості і штату працівників.

Зміна (зменшення, збільшення) навантаження в односторонньому порядку протягом року

Приклади: 

 після розподілу навчальних доручень протягом навчального року;
 зменшення обсягу навантаження викладача (викладачів) з перерозподілом вивільнених години між іншими працівниками, що спричиняє зменшення заробітної плати;
 фактичне збільшення навчального навантаження працівника, що спричиняє перевищення встановленого загального обсягу роботи на визначену частку ставки;
 залучення до робіт, не обумовлених трудовим договором.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в порядку, передбаченому ст. 32, 103 КЗпП України. Зміна заробітної плати в результаті перерозподілу навантаження може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише повідомлено працівника в установлений законом строк (постанова Верховного Суду України від 04 липня 2012 року у справі № 6-59цс12). Якщо зміни в організації виробництва і праці відсутні, зміни істотних умов праці незаконні незалежно від попередження про них працівника та продовження ним роботи у нових умовах.

Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством (ч.5 ст. 56 Закону «Про вищу освіту»). З втратою чинності «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» не діє норма, якою допускалося у випадках виробничої необхідності залучення викладача до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу до 0.25 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження. Слід зауважити, що перевиконання окремих видів навчальних та інших трудових обов’язків, передбачених індивідуальним планом роботи викладача, в межах визначеного річного навантаження не призводить до збільшення його заробітної плати.

Як захистити свої права? 

Науково-педагогічний працівник, який вважає, що при визначенні, зміні навантаження порушено його права, може звернутися до відповідної профспілки, яка за законом здійснює представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем, в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Працівник також вправі звернутися безпосередньо до районного суду з позовом про визнання неправомірною зміну істотних умов праці, зобов’язання поновити попередні умови праці та стягнення моральної шкоди. Якщо порушення носять системний характер і стосуються інтересів більш ніж однієї особи, це може свідчити про неналежний стан управлінської діяльності у ВНЗ, недотримання ліцензійних умов та акредитаційних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У такому разі є підстави для звернення із заявою до Державної інспекції навчальних закладів щодо проведення перевірки діяльності ВНЗ.

Корисні посилання

 Кодекс законів про працю України
 Закон України «Про вищу освіту»
 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. N 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»
 Наказ Міністерства освіти і науки України №847 від 24.12.2003 р. "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”
 Наказ МОН України N450 від 07.08.2002 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
 Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки
 Постанова Верховного Суду України від 04 липня 2012 року у справі № 6-59цс12Джерело: http://ogos.com.ua/obshhestvo/porushennya-prav-naukovo-pedagogichnix-pracivnikiv-pri-viznachenni-abo-zmini-navantazhenny
Категорія: НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ | Додав: egege (22.06.2016) | Автор: правник
Переглядів: 1531 | Теги: Освіта, внз, трудове законодавство, Трудове право України, права і свободи людини | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [119]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [76]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [47]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [20]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [86]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [45]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [13]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz